mediteren


Wat is mediteren? Download of beluister nu gratis de mediatie cd!

Meditatie is een al duizenden jaren beproefde en telkens verbeterde techniek om het bewustzijn om te schakelen. Wie mediteert, verlaat het gebruikelijke niveau van het wakende bewustzijn en begeeft zich in tot dan toe onverkende gebieden van zijn persoonlijkheid. Met andere woorden, het bewustzijn wordt tijdens de meditatie tegelijkertijd verbreed, verdiept en verhoogd. Daarom is meditatie niet slechts een andere bewustzijnstoestand, maar ook een ruimere. De meditatie beslaat alle gebieden van onze persoonlijkheid, ook die welke we tot dan toe niet kenden of wilden kennen. Meditatie schept nooit iets geheel nieuws, iets utopisch. Het gaat ook niet om zuiver geestelijke gymnastiek of om een ontspanningsoefening. Meditatie is dat alles - en gaat daar nog ver buiten. Het is geen wonder dat het voor veel mensen moeilijk is de ware betekenis te vatten. Intellect, verstand en rationele overwegingen zijn niet toereikend om meditatie te begrijpen. Ze ontrekt zich aan alle theoretische concepten en analytische pogingen. Wie meditatie wil ervaren, moet haar beoefenen

Meditatie De gebieden waarmee men tijdens meditatie wordt geconfronteerd, reiken voorbij de grenzen van het rationeel begrijpelijke. Wie mediteert, zal onvermijdelijk de schijnbaar zekere grond van zijn materiële wereldbeeld verlaten en erkennen dat er dingen tussen hemel en aarde zijn die hij met zijn verstand niet kan bevatten. Elke poging tot een verklaring is hoogstens een benadering van de ware betekenis van de meditatie. Hier zijn enkele voorbeelden. De natuurkundige en filosoof Carl Friederich von Wiezsäcker: `Het is het stilworden van de bewuste activiteiten en er meldt zich iets, er wordt iets zichtbaar wat er altijd al is geweest. Je wordt door meditatie niet een ander mens, maar degene die jij altijd bent geweest.`* De psycholoog en gestaltetherapeut Hilarion Petzold: `Het is een houding van constante concentratie vol overgave, van zuivere openheid, van het losmaken van de ketens van het verleden, (...) van de bevrijding tot nieuwe gedaanten van het bewustzijn en tegelijk van het overschrijden van alle afzonderlijke gedaanten. **` De soefimeester Pir Vilayat Khan: 'Het doel is God tot een realiteit te maken en niet naar de bevrijding van de existentiële omstandigheden te streven. ***

De meditatieleraar Karifried Graf Dürckheim: 'Meditatie betekent verandering van de mens die overwegend op de wereld gericht is, alleen vanuit zijn eigen aard en in de beperkte wereld leeft, tot de nieuwe mens die bewust in zijn wezen verankerd is en deze in zijn kennen, gedaanten en liefdes in de wereld in vrijheid kan laten blijken.`**** Meditatieve toestanden zijn ons allemaal bekend, maar ons moderne leven verdringt ze. Door de prestatiedruk, onze jachtige manier van leven worden we eraan heririnerd dat we onszelfmoeten zoeken, ons midden moeten erva ren. We missen steeds meer bet vermogen tot overgave. Stress heeft de plaats van beschouwelijkheid ingenomen, waarbij zich vaak vanzelf een meditatie toestand voordoet. Daarom hebben we tegenwoordig technieken nodig die ons kunnen helpen de toestand van absolute rust, van passiviteit. van niets doen, van overgave aan het 'gewoon zo-zijn` weer mogelijk te maken.

* Carl Friedrich von Weizsäcker, 'Meditation in dieser Zeit', in: Udo Reiter redi, Meditation - - Wege zum Selbst. Munchen, 1976
** Hilarion Petzold (red.), Psychotherapie Meditation. Gestalt. Padcrborn, 1983.
*** Pir Vila at Lanayat Khan, Meditationsmethoden des Sufismus in ihrer Bedeutung für die Psychotherapie', in: Hilarion Petzold (red.) Psychotherapie. Meditation. Gestalt. Pader born, 1983.
**** Karlfield Graf Durckheim, Hara. Die Erdmitte des Menschen. Weilheim, 1976

Waarom mediteren?

'Het doel van het leven is bewustwording,' schrijft Osho*. 'Bewustzijn is de onbeperkte waarneming van alles wat gebeurt.' Deze onbeperkte waarne ming wordt ons meestal ontzegd, want ons wakende bewustzijn kan slechts een kleine uitsnede van de realiteit bevatten. Alles wat voorbij deze grens Iigt, valt buiten onze bewuste reikwijdte - - maar het is we! voorhanden. Meditatie is een weg tot volledig bewustzijn, tot veelomvattend waarne mingsvermogen. Met meditatie lukt het een gebied te betreden waarin zich tot dan toe afgesloten hulpbronnen van de persoonlijkheid bevinden. Omdat we binnen de grenzen van ons bewustzijn leven, zijn we niet in de gelegenheid de hogere eenheid van alle dingen en gebeurtenissen in te zien. De eigenlijke oorzaak is de ervaring van de polariteit die onze materiële wereld kenmerkt. De werkelijkheid bestaat weliswaar als eenheid, is een soort allesomvattend cybernetisch regelsysteem, dat volgens een hogere 'goddelijke' wetmatigheid functioneert. Alles is van alles afhanke!ijk. niets kan alleen werken. Met ons beperkte menselijke bewustzijn kunnen we deze eenheid echter alleen polair begrijpen en daarom openbaart de wereld zich aan ons in schijnbare tegenstellingen: man en vrouw, dag en nacht, gezondheid en ziekte, leven en dood, plus en min.

Een van de basiservaringen van de polariteit is de ademhaling. Het inade-men is voorwaarde voor het uitademen, ze horen bij elkaar en als men de ene pool wegneemt. verdwijnt ook de andere. Deze afwisseling van polen vormt een ritme. En dit ritme betekent lcven, is het basismodel van al het levende De nauwe band tussen de polen wijst duidelijk op de eenheid die eraan ten grondslag ligt. Aan de mens toont de eenheid zich echter telkens in twee na elkaar volgende aspecten van de werkelijkheid. Omdat telkens de ene pool nodig is om de andere te ervaren hebben ze beide bestaansrecht en zin. In een wetmatig functionerende kosmos kan niets bestaan wat zin loos is.

`De mensen mensen,` aldus psychotherapeut Thorwald Dethlefsen**, 'hebben er een gewoonte van gemaakt de wereld in te delen in dingen die er mogen zijn en dingen die er eigenlijk niet mogen zijn.' Omdat we weigeren bepaalde delen van de werkelijkheid in ons bewustzijn bestaansrecht te geven, sluiten we gewoon de ogen voor een deel van de realiteit. Dat wreekt zich op ons, want elke poging een waarheid te onderdrukkcn wekt tegendruk op, die wij ervaren. Dethlefsen waarschuwt in dit verband: `Het grootste deel van het menselijk lijden bestaat uit verzet dat gepleegd wordt tegen de omstandig heden die zich manifesteren.' Dit `of-of` waarmee we de wereld beschouwen, dwingt Ons ertoe veel din gen in onszelf te onderdrukken, omdat we de waardevrijheid ervan niet kunnen acccpteren. We hanteren de maatstat van goed en kwaad', maar verdringen daarbij een groot deel van onze persoonlijkheid naar een scha duwgebied en verhinderen zodoende de volle ontplooiing van ons wezen. We worden ziek, omdat we onze persoonlijkheid met geweld reduceren. Het bestaan van dit gebied, dat door dieptepsychologen met schaduw' wordt aangeduid. blijkt uit de polaire ervaring van de werkelijkheid. Maar omdat we alleen uit ons menseliik lijden verlost kunnen worden als we de eenheid terugvinden heeft de integratie van de schaduw in onze persoon lijkheid een essentiële functie Dat klinkt als een rnoeilijke opgave en dat is het ook. Het goedc nieuws is echtcr dat juist in de donkere kanten van onze ziel zich vaak onvermoede krachten schuilhouden, die slechts op hun bevrijding wachten om onze persoonlijkheid aan te vullen en sterker te maken.

mediterenDe naar Engeland gevluchte Tibetaanse Chögyam Trungpa rinpoché (een hoge lama) spreekt in dit verband van afval dat als mest wordt gebruikt voor het ontwikkelingsproces: `Maar deskundige boeren verzamelen hun afval ondanks de nare lucht en het vuile werk en als het gebruiksklaar is, ver spreiden ze het over hun akker.' Daarom moet ook de mens zijn schaduwzijden kennen en aanvaarden. Hij moet ze onderzoeken en accepteren dat het allemaal dingen zijn die bij hem horen. Dan pas heeft hij de beide polen van de werkelijkheid geaccep teerd en leert hij zichzelf beter kennen. Met deze zelfkennis voldoet de mens aan een van de essentiële voorwaarden die het leven aan hem stelt. Thorwald Dethlefsen formuleert het zo: Het hoogste doel van de mens of we het nu wijsheid of verlichting noemen - is het vermogen alles te aan schouwen en te erkennen dat het goed is zoals het is.'

Meditatie ondersteunt deze zelfkennis, helpt ons hij bet vruchtbaar maken van de innerlijke schaduw. Dat is de reden waarom hij steeds meer richtin gen in de psychotherapie meditatietechnieken worden toegepast. Door de diepe innerlijke rust die bij het mediteren ontstaat, verdwijnen angsten en verkrampte toestanden. Gedachten en wensen die tot dan toe sterk door angsten werden heheerst, krijgen een kans boven te komen vanwege de waardevrije houding die de meditatie heeft gestimuleerd.

Het proces van zelfkennis is vaak zeer pijnlijk. Wie deze weg gaat, komt af en toe in aanraking met dingen die hem met ontzetting vervullen. Er komen schijnbaar onoverwinnelijke tegenstellingen aan het licht en de gru wel van de polariteit wordt alom zichtbaar. Maar pas als we ons telkens opnieuw met deze verschijnselen van onzc ziel bezighouden, kunnen we ze begriipen en in de polarireit de kracht van de eenheid onderkennen. De meditatietechnieken geven ons de kans de grenzen van ons duale wereld beeld te overschrijden, de schijnhare tegenstellingen weer samen te voegen, ons gebruikelijke onderscheid tussen subject en object op te heffen en een globale visie te ontwikkeken.

Eenheid bereiken we als we ons begrensde bovenbewustzijn versmelten met het onbewuste, dat onbegrensd is en alles omvat. Daartoe moet de scheidswand tussen de bewustzijnsniveaus 'gereinigd' worden en poreus worden gemaakt. Met meditatie is dat te bereiken. Het is een sprong in het onbewuste, in de diepte van onze persoonlijkheid. Daarom is meditatie veel meer dan enkel een ontspanningsoefening, zoals ze bij ons in het Westen zo populair is geworden.
Op dit aangename tussentijdse resultaat volgt de vaak minder prettige zoektocht naar de volledige persoonlijkheid. Gescheiden van een groot deel van onze ziel begeven we ons als 'bewustzijnskreupele' met behulp van meditatie op de moeilijke weg om ons wezen in zijn volle omvang te leren kennen. Wie zich met meditatie inlaat, moet daarop bedacht zijn, want ongeacht om welke redenen we met meditatie zijn begonnen geeft ze ons altijd meer dan we verwachten.

* Osho, Das orangene Buch Oregon, 1983.
** Thorwald Dethlefsen Shicksal als Chance. Das Urwissen zur Vollkommenheit des Menschen.
München, 1984

De meditatietechnieken

Er zijn heel veel meditatietechnieken, maar ze hebben een gemeenschappe lijk doel: zichzelf overbodig te maken. Dat klinkt verwarrender dan het feitelijk is. Het doel van alle meditatietechnieken is het bereiken van een meditatieve toestand waarin de tot dan toe braakliggende bewustzijnsgebieden zich kunnen openbaren. De toegang tot deze onverkende, in bet duister van onze ziel liggende gebieden wordt echter versperd door de hectische activi teiten van alledag van ond wakende bewustzijn. Daar wordt zo actief gedacht en geanalyseerd dat er geen gelegenheid meer is om zich te bekom meren om de inhoud van het onbewuste, die toch zo belangrijk is voor onze totale persoonlijkheid.

Als we met succes een meditatieve toestand willen bereiken, is het essentieel dat we ons bewustzijn bevrijden van zijn dagelijkse inhoud en daar ruimte maken voor alles wat uit de onderste gebieden van onze ziel wil opstijgen en waargenomen wil worden. Dat is gemakkelijker gezegd dan gedaan. Wie ooit heeft geprobeerd slechts één minuut lang heel stil te zitten en aan niets, echt helemaal niets te denken, heeft kunnen vaststellen dat het onmogelijk is alle gedachten, gevoelens en fantasieën uit het bewustzijn te verdrijven. Wie mediteert, kent dit probleem. In de loop van de gcschiedenis zijn dan ook technieken ontwikkeld waarmee het bewustzijn verregaand leeggemaakt kan worden. Deze methoden dragen ertoe bij dat we onze gedachten kunnen concentreren op èèn enkel voorwerp of één enkele bezigheid. Al het andere wordt systematisch uit het bewustzijn verwijderd en we houden ons met slechts één enkel ding bezig. Het doet niet ter zake waarmee ons bezighouden; het gaat om het bezig zijn op zich. Meditatietechnieken vormen elke actieve stap die we nodig hebben om ons rationele, beperkte denken te kalmeren, opdat we kunnen verzinken in de toestand van niets-doen, van passieve bewustheid, van stil waarnemen - wat meditatie is.

Wie lang genoeg met deze technieken heeft geoefend om zijn gedachten op één punt te richten, is ook in staat deze laatste gedachten uit zijn bewust zijn te verwijderen. Dan is de toestand van meditatie bereikt de technieken worden overbodig. Het technische proces is dus geen meditatie, want het is nog een activiteit, maar het kan ons tot meditatie brengen. hoe meer energie de techniek vergt, des te minder storende gedachten duiken er op. Als we bijvoorbecld danscn als meditarictechniek. zoals de soefiderwisjen doen, zal eens het moment komen dat we alleen nog dansen, niet meer denken en zelf de dans worden.

meditatie'Meditatie,' schrijft Claudio Naranjo* van het Esalen Institute in Big Sur (Californië), 'houdt zich bezig met de ontwikkeling van een heden, een zijnstoestand, die is uit te drukken of op te roepen in elke situatie waarin men mens zich kan bevinden.' En verder: Dit heden verandert alles wat ermee in aanraking komt. Is zijn medium beweging, dan verandert ze in dans; is het rust, dan wordt hij ecn levendige sculptuur; is het een gedachte, dan wordt ze een hoger niveau van intuïtie: is het waarneming, dan wordt ze een versmelting met de wonderen van het bestaan; is het gevoel, dan wordt het liefde; is het gezang, dan wordt het een sacrale uiting; is bet taal, dan wordt hij een gebed en poezie; zijn het de bezigheden van het dagelijks leven, dan worden ze men ritueel in het teken van God of een viering van het bestaan.'

* Claudio Naranjo en Robert Ornstein, Psychologie der Meditation. Frankfurt, 1980.

De werking van meditatie


Stress is een van de meest voorkomende belastingen van de westerse mens. De symptomen ervan zijn nervositeit, geprikkeldheid, spierkrampen en overspanning. Deskundigen zeggen dat ze de oorzaak is van vele bescha vingsziekten. Stress leidt tot een gebrekkig evenwicht in het organisme als reactie op invloeden uit de omgeving. Daarbij worden alle onderhoudende functies van het lichaam, zoals spijsvertering, celbouw en celreiniging afge remd en alle activerende en mobiliserende functies gestimuleerd. Het lichaam bereidt zich voor op vechten of vluchten. In bepaalde situaties is dat zinvol. Als reactie op stress neemt de mens een hele reeks tegenmaatre gelen waarmee hij op prikkels uit de omgeving kan reageren, om daarna weer tot harmonisch gedrag terug te keren.

Stress wordt pas gevaarlijk als ze zich te vaak voordoet en bovendien niet kan worden afgereageerd. Het lichaam bereidt zich in zulke gevallen ver geefs voor op actie, maar het kan niet in actie komen omdat vechten en vluchten allebei maatschappelijk onmogelijk gedrag zijn. Als bijvoorbeeld een zakelijk gesprek negatief voor mij uitvalt, heeft het in de meeste geval len geen enkele zin met mijn vuist op het gezicht van de tegenstander te slaan of de kamer uit te vluchten. Integendeel: we doen alsof er niets gebeurt, en slikken onze woede of angst onopvallend weg.

Daarbij worden de stresshormonen wel geactiveerd, het hart klopt sneller en de bloeddruk stijgt - maar er zit geen ventiel op. De stress draait zogezegd in een kringetje rond en vreet zich een weg naar binnen. De deskundigen weten nog niet precics wat er dan gebeurt. Er zijn echter betrouwbare aanwijzingcn voor minstens twee onaangename gevolgen:

· Langdurige stress verzwakt het immuunsysteem. Het lichaam is niet meer in staat ziekteverwekkers doeltreffend te bestrijden.
· Stress belast de psyche. Angst en woede raken diep in ons geworteld omdat ze geen uitweg vinden.

Oude vormen van stress die in ons blijven hangen, hebben zeer vervelende gevolgen. Wij zijn ons die ballast niet bewust, maar dat betekent niet dat ze er niet is. Buiten medeweten van bet wakende bewustzijn spoken ze in het onderbewuste rond en belasten daarmee onze totale persoonlijkheid. De meeste mensen hebben gedrag ontwikkeld waarmee ze de innerlijke stressoren de baas zijn: ze sluiten hun bewustzijn af van de onderliggende lagen vol stressoren, grens(overschrijdingen worden niet toegelaten. Het onderbewuste wordt als een stortplaats voor gevaarlijke afvalstoffen behan deld. Dat kan een tijdje goed gaan, maar op een gegeven moment is de capaciteit van ons depot voor zielsafval uitgeput. Het depot loopt over, de oude stressoren keren op ecn verwoestende manier in het bewustzijn terug, veroorzaken leed en psychosomatische stoornissen.

Omdat we onze diepere zielslagen van ons bewustzijn afschermen, roepen we nog een tweede nadeel op: we laten namelijk de kans schieten om te profiteren van de onuitputtelijke positieve krachten die zich eveneens aan gene zijde van het bewustzijn bevinden. Daardoor worden we een gevoels matig gereduceerd wezen met geringe psychische diepgang, dat zijn schep pende energieën en zijn productieve creativiteit heeft verloren. Als zo'n gevoelsinvalide kan de mens nog wel functioneren, zolang hij alles wat hem belast kan verdringen. In die situatie is hij echter niet meer in staat tot ver dere psychisch-geestelijke ontwikkeling. Er breken persoonlijke crises uit als het psychische afvaldepot vol is en de onverwerkte psychische inhoud in het bewustzijn stroomt.

mediterenEr zijn verschillende methoden om zo`n psychische blokkade op te heffen en een nieuwe toegang tot ons innerlijk leven te vinden. Dit is het doel van onder andere psychoanalyse, autogene training, biofeedback en progressieve relaxatie. Een van de eenvoudigste en meest uitgebreide methoden is meditatie. Recente natuurwetenschappelijke onderzoekingen en oeroude ervaringen bevestigen eensgezind de positieve effecten van de verschillende soorten meditatie. Met meditatie zijn lichaam en ziel tot rust te brengen en te kalmeren. Dat is geen bescherming tegen stress die van buitenaf op ons inwerkt, maar schept de mogelijkheid de grenzen tussen onze bewustzijns lagen af te breken. Bij diepe ontspanning worden oude vormen van stress opgeheven en komt een nieuw basisvertrouwen tot stand. Dit alles is een speciaal effect van meditatie. Door de volledige of gedeeltelijke lediging van het bewustzijn tijdens de meditatie opent de geest zich voor nieuwe ervaringen. In tegenstelling tot psychoanalyse en antistress cursussen gaan we bij meditatie waardevrij en doelloos op ontdekkingsreis in onze eigen psyche. We willen niets bereiken, maar laten gebeuren wat er gebeurt en accepteren het. Onze ziel weet de vrijheid te waarderen. Onge dwongen richt zich tijdens de meditatie een innerlijke zoeklamp op de donkere gebieden van onze psyche. Omdat we niets hoeven te bereiken, kunnen we alles bereiken.

Psychologen hebben een model ontwikkeld voor de manier waarop tijdens meditatie de opheffing van stress en de verruiming van het bewustzijn zich voltrekken. Als met een soort innerlijke lift gaat ons bewustzijn diepere lagen binnen, die tot dan toe voor ons verborgen waren. Daar worden psychische materialen bewerkt en opgeslagen. Negatieve gevoelens als angst, woede, haat en wantrouwen worden ontdekt, geaccepteerd en zodoende geneutraliseerd; positieve gevoelens als liefde, vertrouwen en vreugde worden gestimuleerd. Deze constante wisseling tussen steeds dieper werkende ontspanning en verwerking van gevoelens verloopt niet systematisch en is zelfregulerend. Gewoonlijk kunnen we onszelf tijdens het mediteren niet overbelasten. Soepel en flexibel werken we dan aan een kern van het men selijk bestaan. De effecten van dit werk zijn dan ook op verschillende niveaus waar te nemen. Lichaam en ziel worden weldadig beïnvloed. We leren onszelf beter kennen en ontwikkelen daarmee het vermogen positiever met anderen te communiceren.


Wie zichzelf weet te accepteren. kan ook anderen gemakkelijker respecteren. Wie zichzelf kent, kan zichzelf gemakkelijker en duidelijker verwezenlijken omdat hij zich dan minder gemakkelijk door de buitenwereld laat manipuleren. Voor de psychologen Lutz Schwäbisch en Martin Siems* is dat de beste garantie tegen totalitaire en onmenselijke politieke ontwikkeling Ze verklaren: 'Elke vermindering van neuroticisme draagt ertoe bij dat onmenselijke politiek en wetten minder kans krijgen.'
Betrouwbare onderzoekingen naar de effecten van meditatie zijn alleen gedaan bij transcendente meditatie (TM), christelijke meditatie, zen en yoga. De meeste wetenschappers gaan ervanuit dat deze effecten typerend voor meditatie zijn en dus ook bij alle andere soorten meditatie kunnen optreden. De volgende effecten worden zeer vaak genoemd:

· Na regelmatige meditaties ontstaat er een fundamenteel gevoel van ontspanning, rust en gelatenheid. Wie mediteert, voelt zich niet meer zo gejaagd en onder druk gezet Omgevingsprikkels belasten hem minder, stressreacties komen steeds minder voor. Ondanks grotere rust stijgt het reactie- en concentratievermogen.
· Meditatie leidt tot grotere zelfacceptatie, tot meer zelfvertrouwen en identiteit en tot een betere zelfverwezenlijking. Daaruit ontstaan grotere onafhankelijkheid, zelfstandigheid, bereidheid tot het nemen van risico's en verdraagzaamheid jegens anderen.
· De algemene stemming wordt door meditatie zichtbaar positief beïnvloed en gestabiliseerd. Men voelt zich evenwichtig en is op een opge wekt-gelaten manier tevreden. Eigen gemoedsaandoeningen zijn gemak keijker te onderkennen en te beheersen.
· Het Lichaamlijke en geestelijke prestatievermogen stijgt, de intelligentie neemt meetbaar toe. Er is zelfs een grotere creativiteit geconstateerd.

Uit enkele onderzoekingen is gebleken dat door meditatie het geheugen en het Ieervermogen stijgen. dat rekensommen gemakkelijker zijn op te lossen, dat de motorische behendigheid toeneemt en de angst afneemt.

Artsen hebben ontdekt dat meditatie bij haar werking in de breedte hoge bloeddruk kan verlagen en inslaapstoornissen kan opheffen. Drugsgebruik wordt door meditatie gewoonlijk drastisch teruggedrongen. In de Verenig de Staten is zelfs bij een wetenschappelijk onderzoek aan TM-scholen vast gesteld dat meditatieve oefeningen kunnen leiden tot een vermindering respectievelijk volledige opheffing van de volgende ziekten en symptomen: maagzweren, astma, epilepsie, multiple sclerose, allergieen, hoofdpijn, acne, overgewicht, krampen. Nu bekend is dat frequente stress gepaard gaat met een verzwakking van het immuunsysteem, is het niet verbazend dat meditatie door haar stressverminderende werking ertoe bijdraagt dat de vatbaar heid voor infectieziekten zoals verkoudheid en griep daalt. Een voorwaarde voor zulke positieve gevolgen van meditatie is wel dat men niet doelbewust probeert zulke effecten te bereiken. Meditatie werkt alleen ontspannend en genezend als ze ongedwongen en niet doelgericht beleefd wordt. Lichaam en geest weten beter dan ons dagelijkse bewustzijn waar vermindering van stress en angst en zelftherapie dienen plaats te vinden. Wie mediteert, moet vertrouwen hebben en leren zich te ontdoen van de dagelijkse dwang om steeds een heel concreet doel te bereiken. Alle gedachten, gevoelens en fantasieën die tijdens elke meditatie opduiken. worden onbevooroordeeld en zonder commentaar geaccepteerd - en niet geanalyseerd of van associatieketens voorzien. Dat zou het effect van de meditatie verminderen of zelfs onmogelijk maken.

De meeste beginners op het gehied van meditatie vinden het met name moeilijk ook onaangename symptornen als positief, zinvol en passend bij de eigen persoonlijkheid te ervaren. Meditatie moet wel plezierig zijn en mag tijdens of na de oefening geen kwelling zijn. Toch kunnen zich af en toe bij het oplossen van oude vormen van stress verontrustende verschijnselen voordoen, zoals zweten, koorts, spiertrekkingen of bevingen. Dat zijn onschuldige onschuldige symptomen, die men het beste gewoon kan accepteren, want ze zijn een teken dat we lichamelijke spanningen aan het afbreken zijn. Na een tijdje verdwijnen deze symptomen vanzelf. Ook hoofdpijn, moeheid en het gevoel in watten tezijn verpakt zijn positieve tekens van het oplossen van oude psychische en fysieke afvalstoffen. Er is geen reden om ongerust te zijn waneer deze symptomen zich in het begin van de meditatie voordoen. Nervositeit, geprikkeldheid em jeukende huid maken duidelijk dat tot dat toe onderdruktemagressiviteit vrijkomt. Soms beginnen oude operatielittekens weer pijn te doen. Dat geeft aan dat de pijn in het onderbewustzijn, die de operatie onder narcose heeft veroorzaakt, bewust wordt gemaakt en op die manier vrijkomt. De pijnverschijnselen duren slecht enkele urenof hooguit enkele dagen.

Omdat bij het mediteren ook angst, droefheid, eenzaamheid, woede, ergernis en depressies vrijkomen, verschijnen ze tijdelijk in het bewustzijn. Maar dat is geen rede tot paniek. Als we ons met deze gevoelens bezighouden, kunnen we ze bevrijden; met tegenstand worden ze vastgezet.De genoemde symptomen doen zich slechts in uitzonderlijke gevallen voor. Ze zijn als positief te beschouwen omdat ze wijzen op de opheffing van stress en het binnendringen in diepere lagen van het bewustzijn. Wie deze inhoud van zijn onderbewustzijn niet weet te accepteren, mist een kans zichzelf te vinden en te ontwikkelen.
En zeldzame gevallen is het raadzaam een andere soort meditatie te kiezen. Elke methode werkt bij iedereen anders. Sommige mensen zijn meer gebaat bij een heftige. maar snelle ontstressing, andere voelen zich prettiger bij een zachte en voorzichtige psychische reinigingskuur. Welke weg men kiest, is een geheel persoonlijke kwestie.

Geen enkele meditatievorm is beter dan de andere, geen enkele is slechter, maar sommige passen beter hij een bepaalde persoonlijkheid. Meditatie is nooit gevaarlijk, mits op de juiste wijze beoefend. Ze past altijd harmonisch bij de ware en centrale behoeften van lichaam en ziel. Meditatie is alleen riskant als ze voor egoïstische doelen wordt gebruikt. Wie meditatie wil toepassen als vlucht voor de eisen van het dagelijks leven, kan ervaren dat hij van de werkelijkheid vervreemd raakt. Wie meditatie als machtsinstrument misbruikt, loopt het risico daar zelf schade van te ondervinden.

bron: Meditatie gids - Margrit en Ruediger Dhalke

Wees dirigent van je eigen hormonen en stamcellen.

meditatie Mediteer ze naar de juiste plek. De meditatie die u op deze website kunt downloaden, is een heel effectieve en eenvoudige methode om tot rust te komen. Ze bestaat uit eenochtend en avond meditatie, 20 min ‘s ochtends en 20 min ‘s avonds. De meditatie bestaat uit een combinatie van een reeks ademhalingen door de neus. ’s Ochtends uit men de AH klank, ’s avonds uit men de OHM klank tijden het uitademen

Door meditatie breng je je geest tot rust met als direct gevolg dat je hele lichaamsstelsel tot rust komt. Je hele hormoonstelsel breng je zo weer in balans en een goed functionerend hormoonstelsel staat aan de basis van een gezond organisme. Zijn er storingen in het hormoonstelsel, dan is het gevolg dat er na verloop van tijd ontstekingen en ziektes ontstaan. En de voornaamste oorzaak van storingen in dit hormoonstelsel is stress, wat van psychische aard is. Het één leidt tot het ander.

Door middel van deze meditatiemethode kan men dus weer het geestelijke en het lichamelijke in balans brengen. Afgezien van het feit dat meditatie op zich al bijzonder heilzaam is voor lichaam en geest, is het effect van de klanken AH en OHM uiterst werkzaam. Deze klanken stimuleren namelijk actief de meesterklieren van het hormoonstelsel en in het bijzonder de hypofyse en pijnappelklier die hierdoor bepaalde hormonen aanmaken.

Wilt u hier meer over weten?

The peace of mind meditatie cd. (nederlands)

Download nu de cd!

1. introductie
2. ochtend meditatie
3. avond meditatie