chakra lichaam meditatie rust
chakra


Chakra inleiding


In een gewoon gesprek heeft iemand het wel eens over "zijn ziel" waarmee hij dan te kennen wil geven dat het lichaam waardoor hij spreekt de werkelijke mens is, en dat wat in het algemeen "de ziel" wordt genoemd een bezit van dat lichaam is - een soort kabel ballon die boven hem zweeft en op de een of andere manier met hem verbonden is. Dit is een vage, onnauwkeurige en misleidende verklaring; in werkelijkheid is het juist anders om. De mens is een ziel en bezit een lichaam, of feitelijk; verschillende lichamen. Want buiten het zichtbare voertuig waarmee hij zijn zaken afdoet in deze lagere wereld bezit hij er nog andere, welke niet voor het gewone gezicht waarneembaar zijn, waarmee hij in de gevoels- en verstandswereld werkt. In de loop van deze eeuw zijn er ontzaggelijke vorderingen gemaakt in onze kennis omtrent de kleinste bijzonderheden van het menselijk lichaam.

Binnen de oosterse filosofie en geneeskunde gaat men ervan uit dat de mens, naast het fysieke, waarneembare lichaam, ook een energie lichaam of fijnstoffelijk lichaam heeft. Via niet fysiek aantoonbare energiebanen en velden in het lichaam en daaromheen (de aura) is de mens verbonden met het totale energieveld dat ons omgeeft. De energiebanen vinden we terug in de Indiase (nadi`s) en de Chinese gezondheidsleer (meridianen). De verschillende chakra`s vormen de verbindingsschakels tussen de ons omringende energie en deze energiebanen in ons lichaam.

Elke chakra correspondeert met een bepaald levensgevoel of gebied. Het al of niet goed functioneren van zo`n chakra is mede van invloed op bepaalde psychische en/of lichame-lijke problemen die we tegenkomen op het betreffende levensgebied. De mens bezit primaire en secundaire Chakra's waarvan de kruin een primaire Chakra is. Hier stroomt de energie in en uit, die bij een rechte ruggengraat fysiek gezien, de Chakra's het best doen functioneren.


De huidige westerse wetenschap is tegenwoordig vertouwt met de verbijsterde samen gesteldheden van dat lichaam en hebben ten minste een algemeen begrip van de wijze waarop zijn verbazend ingewikkelde systeem werkt.
Het spreekt voor zich, dat zij hun aandacht hebben moeten beperken tot dat deel van het lichaam, dat dicht genoeg van samenstelling is om voor het oog zichtbaar te zijn, dat de meeste van hen zelfs niet weten van het bestaan van die soort materie welke, al is zij onzichtbaar, toch nog stoffelijk is en in de Theosofie met de naam etherisch wordt bestempeld. Dit onzichtbare deel van ons stoffelijk lichaam is voor ons van groot belang, want het is het voertuig waardoor de stromen vitaliteit doorheen vloeien, welke het lichaam in leven houden. Zonder dit deel toch, dat een brug vormt voor het overbrengen van golven van gedachten en gevoelens van uit de innerlijke wereld naar de zichtbare, dichtere fysieke stof, zou het ego geen gebruik kunnen maken van zijn hersencellen.

Voor een hoog spiritueel ontwikkelt mens, is het duidelijk zichtbaar als een massa flauw lichtende nevel, die het dichtere deel van het lichaam doordringt en zich even erbuiten uitstrekt. Het leven van een stoffelijk lichaam is voortdurend onderhevig aan veranderingen, en om het in stand te houden moet het steeds uit drie verschillende bronnen gevoed worden. Het heeft voedsel nodig voor zijn spijsvertering, lucht voor zijn ademhaling en drie soorten vitaliteit om in zich op te nemen. Deze vitaliteit is in werkelijkheid een kracht, maar wanneer zij met stof bekleed is, doet zij zich aan ons voor alsof zij een hoogst verfijnd scheikundig element was. Zij bestaat op alle gebieden, maar voor het ogenblik is het onze taak haar uitingen in de stoffelijke wereld na te gaan. Om dat te kunnen begrijpen, moeten wij iets weten van dit etherische gedeelte van ons lichaam. lees meer op aurachakra.nl/het-chakrastelsel/

Het Chakra stelsel

Chakra (Sanskriet, = wiel, rad, schijf), begrip afkomstig uit het tantristische hindoeïsme, met name uit de hatha-yoga, waarmee de zeven zenuwknooppunten worden aangeduid die zich tussen staartbeen en kruin in het menselijk lichaam zouden bevinden. Elk knooppunt of centrum heeft te maken met bewustzijn en ontwikkeling, met groei en inzicht. De voorstelling is dat de energie van de mens (kundalini), die ligt te slapen in de onderste chakra, gewekt wordt en door de kanalen langs de chakra's omhooggevoerd wordt tot deze zich in het kruinchakra verbindt met het hoogste goddelijke. De chakra's worden voorgesteld als lotusbloemen. zie kundalini video

klik hier voor meer informatie over chakras en kundalini

De chakras of krachtcentra zijn verbindingspunten waardoor een kracht van het ene voertuig of lichaam van de mens naar het andere stroomt. Iedereen die maar een geringe graad van spirituele ontwikkeling bezit, kan ze gemakkelijk in het etherisch lichaam zien, waar zij zich vertonen als op schotels gelijkende inzinkingen of draaikolken aan de oppervlakte. Wanneer zij nog volkomen onontwikkeld zijn, lijken zij op cirkeltjes van ongeveer twee duim middellijn, die bij de gewone mens dof lichten; wanneer zij echter opgewekt en belevendigd zijn, ziet men ze als vlammende, flonkerende draaikolken, welke zeer in grote zijn toegenomen en op miniatuur zonnen lijken. Soms beschrijven we hen alsof zij overeen komen met bepaalde fysieke organen; in werkelijkheid echter vertonen zij zich aan de oppervlakte van het etherisch lichaam, dat iets uitsteekt buiten de omtrek van het dichte stoffelijke lichaam.In het Oosten worden zij als lotusbloemen gezien, het symbool van het stijgend niveau van bewustzijn. Wanneer wij ons voorstellen dat wij recht neerkijken in de kelk van een bloem, zullen wij enig denkbeeld krijgen van het algemeen voorkomen van een chakra. De steel van de bloem ontspruit telkens aan een bepaald punt in de ruggengraat, zodat wij, anders gezien de ruggengraat zouden kunnen beschouwen als een stam waaruit de bloemen met tussenruimten uitschieten, met de opening van haar kelken aan de oppervlakte van het etherisch lichaam.

Deze centra's symboliseren dan ook de zeven verschillende kwaliteiten van de schepping, levensvormen die parallel lopen met onze niveaus van bewustwording. Naarmate onze bewustwording toeneemt, zal ook de gevoeligheid voor die krachten die vanuit de ziel sterker gaan stromen. Bij mensen met een hoogontwikkelde geest draaien de Chakras zeer snel en worden uiteindelijk sferen van stralende pure energie.

Door de chakras beweegt zich de energie, die verschillende toestanden veroorzaakt. De moderne biologie verklaart dit als een chemische veranderingen die het gevolg zijn van de werking van de endocriene klieren, klieren zonder afvoerkanaal, waarvan de secretie rechtstreeks en onmiddellijk wordt opgenomen in de bloedbaan van het lichaam. Deze endocriene klieren zijn de tegenhangers van de chakras. In de praktijk is waargenomen dat de toestand van een chakra een zeer bepaalde invloed uitoefent op de endocriene klieren die binnen zijn invloedssfeer liggen. De energiestroom in de chakras beweegt zich in cirkels en wordt zo naar binnen gezogen. De doorsnee van een chakra is ongeveer 10 cm. De draairichting is verschillend en ook bij mannen en vrouwen is deze weer verschillend (vaak tegengesteld - yin/yang). Naarmate de ontwikkeling van een persoon toeneemt neemt ook de grootte en de trillingsfrequentie toe. De grootte en het trillingsgetal van de chakra bepalen de hoeveelheid energie en de kwaliteit ervan, die uit de verschillende energiebronnen wordt opgenomen. In elke chakra zijn alle kleurtrillingen aanwezig, maar de kleur die bij het betreffende chakra hoort overheerst.

Klik op het plaatje voor vergrootingDe oude filosofen van het Oosten brachten die verandering in verband met de vijf fundamentele tattva`s of elementen: aarde, water, vuur, lucht en akasha (ether) waar wij allen uit bestaan. Deze elementen komen en gaan voortdurend, volgens de circadiaanse ritmen in het lichaam.

De oude Indiaanse yogawetenschap benadrukte daarom dat men deze elementen moest kennen en er dienovereenkomstig mee moest kunnen werken, want de chakras worden opgevat als het werkterrein van de elementen. In de oude wetenschap van svara-yoga (de yoga van de bewuste ademhaling) worden verschillende methoden beschreven om de aanwezigheid van een tattva in het lichaam vast te stellen, en door deze technieken te leren beheersen, kunnen yogi`s zich zo instellen, dat ze veel presteren ten koste van een zo gering mogelijke hoeveelheid energie.

Door de voortdurende beoefening van kshata-chakra bhedana (het doordringen van de zeven chakra`s doormiddel van visualisatie), mantra japa (het reciteren van mantra`s)en mediteren kunnen ze zich tenslotte verheffen boven de tattva`s die de vijf elementaire centra van het lichaam beheersen - dat wil zeggen de eerste vijf chakras - en op die manier een niet dualistisch bewustzijn bereiken, die hen bevrijdt van de illusionaire wereld van maya.

Kennis over de chakras kan ons een waardevolle sleutel tot innerlijke zelfwaarneming of zelfbeschouwing in handen geven. Het is mogelijk onszelf te observeren en te zien hoe energie zich door onze verschillende bovenzintuiglijke centra verplaatst. Religieuze oefeningen, zoals vasten, liefdadigheid en onzelfzuchtige dienstbaarheid, zorgen ervoor dat de energie naar de hogere centra stroomt. De sluimerende energie, die opgerold ligt in muladhara-chakra (eerste chakra), wordt actief en begint zijn tocht omhoog. Wanneer de stroom de hogere centra bereikt, verandert de hele houding van de beoefenaar. Dit gevoel wordt herhaaldelijk beschreven als een wedergeboorte. De Chakras dienen als ontvangststations, transformatoren en verdelers van de Prana, (levensenergie). Daardoor kunnen wij bestaan. Is er nu een chakra die niet goed functioneert, en dus te weinig energie opneemt of te actief is en teveel energie opneemt of afgeeft, dan ontstaat een onbalans tussen de chakras onderling die tot een ziekte kan leiden. Dat kan zijn een gebied of orgaan in het lichaam op de plek waar de chakra zich bevindt.

De chakras twee tot en met zes verschijnen zowel aan de voor als de achterzijde van het lichaam, waarbij de voorzijde het emotionele functioneren van de mens vertegenwoordigt en de achterzijde de wilsfunktie. Het zijn elementaire energiecentra die zich in het lichaam van de mens bevinden. De verticale kolom die ontstaat als we de Chakras op een lijn zien word Soeshoemna genoemd. De verticaal stijgende en dalende energie (kundalini) wordt Ida en Pingala genoemd. Deze energiestroom de kundalini die zich zetelt in het muladhara (wortel-chakra) kronkelt a.h.w. rondom de soeshoemna (energiekanaal, dat door de wervelkolom loopt van de wortel-chakra naar de kruin-chakra toe), de centrale as (zie kundalini video). De Nadi's zijn fijnstoffelijke slagaders die de Prana door het fijnstoffelijke lichaam leiden. Nadi's in het hoofd foto.

Het handhaven van de opwaartse stroom word dan iemands voornaamste doel. De constante, gelijktijdige beoefening van visualisatie, mantra japa en meditatie draagt ertoe bij dat de beoefenaar de energiestroom in de hogere centra kan handhaven en zich op die manier boven de tattva`s kan verheffen. Voor visualisaties moet men beschikken over de juiste beelden van de chakra`s. Men zou daarvoor yantra`s kunnen gebruiken, de abstracte vormen van of beelden van chakras zoals die door visionaire kunstenaars uit het verleden getekend zijn. Maar een dergelijk instrument is zinloos wanneer de instructies ontbreken, zoals ook instructies zonder de juiste instrumenten geen gelegenheid tot werkelijke groei bieden. De illustraties van deze website helpen de geest en de beelden van de chakras vast te houden. Ons lichaam kent vele chakras (40 van enige betekenis) - o.a. in de miltstreek, de nek, handpalmen en voetzolen. Er zijn 7 hoofd chakras aan de voorzijde van ons lichaam van stuit tot kruin en ze hebben elk specifieke ziels- en geestelijke eigenschappen met elk een specifieke uitwerking op het lichaam. We zullen de zeven hoofd chakras behandelen. Die te onderverdelen zijn in drie groepen: 1e groep is het eerste en tweede chakra die de lichamelijke energie centras in het lichaam zijn, 2e groep is de derde vierde en vijfde chakra die de persoonlijke energie centras in het lichaam zijn, 3e groep is de zesde en zevende chakra die de geestelijke energie centra in het lichaam zijn.

Volgende >>
7e chakra

chakraElke endocriene klier staat in verbinding met een chakra en een belangrijke zenuwknooppunt. De chakras absorberen de universele of primitieve energie (chi, prana, akasha enz...), splitsen deze op in samenstellende deeltjes en zenden ze dan langs de energierivieren, de nadis genaamd, naar het zenuwstelsel, de endocriene klieren en daarna naar het bloed om het lichaam te voeden.

Een chakra kunt u het beste zien als een bloem die al naar gelang de omstandigheden open of dicht kan staan. Is een chakra bijvoorbeeld de keelchakra gesloten, dan betekent dat bv. problemen met communiceren, zoals stotteren. Het mooiste is dus wanneer een chakra open staat.

Chakras zijn de energiepoorten van kosmos naar de mens; wil een mens zich evenwichtig kunnen voelen, dan is het van vitaal belang dat de zeven chakra's goed zijn geopend. Dit is echter gemakkelijker gezegd dan gedaan! Wat echter ook wel eens voorkomt, is dat een chakra te ver openstaat en de persoon zo een bepaalde tijd blootstaat aan negatieve energie...De klanken van de chakras zorgen ervoor dat de chakra`s worden gestimuleerd en meer in harmonie gaan trillen.
Je hele hormoonstelsel breng je zo weer in balans en een goed functionerend hormoonstelsel staat aan de basis van een gezond organisme.


De klanken van de chakra`s zorgen ervoor dat de chakra`s worden gestimuleerd en meer in harmonie gaan trillen. Je hele hormoonstelsel breng je zo weer in balans en een goed functionerend hormoonstelsel staat aan de basis van een gezond organisme.

Download nu de cd!
lees meer op aurachakra.nl/chakra/